บริษัท เพียวลาเทค จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของเราทำจากยางพาราธรรมชาติ 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ปราศจากสารเคมี, ป้องกันการเกิดไรฝุ่นที่เป็นบ่อเกิดอาการภูมิแพ้

หมอนยางพาราแท้จะมีความยืดหยุ่นที่ดี ช่วยในการจัดกระดูก ลดอาการตึง ปวดเมื่อย ซึ่งถูกออกแบบตามหลักการไคโรแพรคติกช่วยให้นอนหลับได้ลึกและสามารถช่วยลดอาการนอนกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด หมอนยางพาราของเราถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายรังผึ้งช่วยระบายความร้อนการการนอนได้ดี

หมอนยางพาราของเราใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ทำให้หมอนมีความคงทน ยืดหยุ่น ไม่ยุบตัว นั่นคือเหตุผลที่ทำให้หมอนยางพาราของเราเป็น "ราชาแห่งหมอน" และเราเป็นตัวเลือกแรกของลูกค้าทั่วโลก

นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ

บริษัท เพียวลาเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์หมอนที่นอนยางพารา ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการ

อย่างมีคุณภาพ โดยทุกขั้นตอนของบริษัท ตระหนักในความสำคัญของการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยนำระบบ

การบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นที่รับทราบ และถือปฏิบัติของพนักงานในกระบวนการผลิต

อย่างเคร่งครัด ภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้


- บริษัท ฯ จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพภายใต้การบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001

- บริษัท ฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

- บริษัทมีความมุ่งมั่นที่รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง

- บริษัท ฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและการให้บริการภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้า

นโยบายสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการที่ออกมาควบคุมกำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

- บริษัท ฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร

   รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อนการเกิดหรือจุดที่เกิดรวมถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมจากสภาวะฉุกเฉิน

- บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการและบรรลุกรอบ นโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ>> Company Profile PDF Download <<

Factory
Co-Worker
Meeting
Worker
Testing
Worker

CERTIFICATE